Leveringsvoorwaarden Bastion X 

 

Artikel 1: Definities

In deze Leveringsvoorwaarden van BastionX (“Leveringsvoorwaarden”)wordt verstaan onder:

a.  BastionX: BastionX communicatie partners, de handelsnaam van K.Z. Communications, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5819371;

b.  Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;

c.   Klant: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie BastionX zaken vervaardigd en/of werkzaamheden verricht;

d.  Overeenkomst: de Overeenkomst tussen de Klant en BastionX waarin de door BastionX ten behoeve van de Klant te vervaardigen zaken en/of te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd.

 

Artikel 2: Algemeen

1. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overige rechtsverhoudingen tussen de Klant en BastionX, waaronder maar niet uitsluitend de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen partijen gesloten Overeenkomsten, behoudens afwijkende afspraken die schriftelijk zijn vastgelegd.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht BastionX niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Klant.

2. Aanbiedingen van BastionX zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen als dit niet binnen een maand is aanvaard. 

 

Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Klant ondertekende offerte door BastionX is ontvangen, de acceptatie van de offerte anderszins schriftelijk of elektronisch door de Klant aan BastionX is bevestigd of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Overeenkomst geld voor de Klant als aanvaarding van deze Leveringsvoorwaarden. 

 

Artikel 5: Annulering

1.  De Klant is gerechtigd een Overeenkomst te annuleren voordat BastionX met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor BastionX ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door BastionX geleden verliezen en gederfde winst en de kosten die BastionX reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder maar niet uitsluitend die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

2.  Annulering van Overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 16 is niet mogelijk.

 

Artikel 6: Uitvoering van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst wordt geacht de afspraken tussen BastionX en de Klant juist en volledig weer te geven. Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat andere of aanvullende werkzaamheden noodzakelijk of gewenst zijn, zullen partijen in onderling overleg nadere afspraken maken en schriftelijk vastleggen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk gegeven (leverings- of uitvoerings)termijn alsmede de afgesproken prijs wijzigen. BastionX zal de Klant hierover informeren.

2. BastionX voert de werkzaamheden en het vervaardigen van zaken naar beste inzicht en vermogen uit en spant zich in om bij de uitvoering van de Overeenkomst het voor de Klant beste resultaat te behalen.

3. BastionX is gerechtigd voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Deze Leveringsvoorwaarden zullen ook tegenover de Klant gelden voor eventuele derden die BastionX inschakelt voor de uitvoering van Overeenkomsten, zijn uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. BastionX is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten als de Klant de door BastionX benodigde informatie, documentatie, materiaal of producten niet, niet tijdig of onvolledig ter beschikking stelt aan BastionX. De termijn(en) die BastionX voor dergelijke aanlevering stelt, zijn fatale termijnen. Het risico dat de tussen partijen overeengekomen (leverings)termijn niet wordt gehaald als gevolg van een dergelijke opschorting, komt geheel voor rekening en risico van de Klant. BastionX is alsdan tevens gerechtigd tot schadevergoeding zoals aangegeven in artikel 23.1. 

 

Artikel 7: Prijs

1. De prijs door de Klant aan BastionX te betalen is niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de werkzaamheden of de vervaardigde zaken.

2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

3. De prijs die BastionX voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

4. Offertes van BastionX of prijsafspraken in Overeenkomsten gelden niet automatisch voor de toekomst.

5. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

6. Als tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de Overeenkomst een of meerdere Overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

7. Als tussen partijen geen prijs is overeengekomen, als slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs op grond van deze Leveringsvoorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

 

Artikel 8: Prijswijzigingen

1. BastionX is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de Overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn; stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten; invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen; een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke Informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Klant aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Klant die BastionX tot meer werkzaamheden of kosten leiden dan deze bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

3. BastionX is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen als de Klant wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. BastionX zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, als de inhoud van de door hem te verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

 

Artikel 9: Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Klant de prijs en de overige op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. 

2. Bij niet tijdige betaling is de Klant in verzuim zonder dat ingebrekestelling door BastionX is vereist.

3. BastionX heeft het recht om een aanbetaling te vragen op de uiteindelijk te berekenen prijs en pas te starten met het uitvoeren van de Overeenkomst nadat de aanbetaling is betaald. 

4. BastionX heeft het recht bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.

5. BastionX heeft het recht de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten totdat alle openstaande facturen door de Klant aan BastionX zijn voldaan.

6. Als de Klant niet tijdig betaalt , is de Klant vanaf de factuurdatum over het factuurbedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. 

7. 6. Bij niet tijdige betaling de Klant naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van € 100,00.

 

Artikel 10: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar BastionX haar bedrijf uitoefent.

2. BastionX is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.

3. Iedere levering van zaken door BastionX aan de Klant gebeurt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de Klant alles heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige Overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

4. Als vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de Klant, tenzij franco levering is overeengekomen. De Klant draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van BastionX door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

5. Als partijen zijn overeengekomen dat door BastionX vervaardigden drukwerken of andere producten huis-aan-huis verspreid worden, dan geldt dit als een inspanningsverplichting. BastionX kan er niet voor instaan dat de verspreiding 100% huis-aan-huis zal zijn in het door de Klant aangegeven gebied en aanvaardt hiervoor ook geen aansprakelijkheid.

 

Artikel 11: (Leverings)termijnen

1. Een door BastionX opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. BastionX is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, pas in verzuim nadat de Klant hem in gebreke heeft gesteld.

2. De binding van BastionX aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt als de Klant wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud BastionX in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

3. De Klant is bij de uitvoering van de Overeenkomst door BastionX gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door BastionX mogelijk te maken, dit in het bijzonder door het direct beantwoorden van vragen van BastionX, het leveren van door BastionX voor uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en documentatie, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 8 en door het in acht nemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en lid 1 van artikel 20 van deze Leveringsvoorwaarden.

4. Bij niet-naleving door De Klant van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een eventueel specifiek overeengekomen uiterste (fatale) termijn van levering niet meer bindend en is de Klant in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door BastionX nodig is. BastionX is alsdan, naast de haar op grond van de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal BastionX de Overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

 

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven

1. De Klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van BastionX ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de BastionX terug te zenden.

2. Goedkeuring van de proeven door de Klant geldt als erkenning dat BastionX de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3. BastionX is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4. Elke op verzoek van de Klant vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 13: Onderzoek bij aflevering

1. De Klant is gehouden na aflevering te onderzoeken of BastionX de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden BastionX er direct schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De Klant dient dit onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.

2. BastionX is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

3. De nakoming van de Overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk als de Klant in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

4. Als de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van BastionX voor de Klant redelijkerwijs mogelijk is.

5. De prestatie van BastionX geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, als de Klant het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft laten nemen, heeft laten bewerken of verwerken of aan derden heeft laten leveren, tenzij de Klant het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

 

Artikel 14: Inhoud en wijziging Overeenkomst

De Klant draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst als deze hun oorzaak vinden in door BastionX niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Klant daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.

 

Artikel 15: Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, als zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan als zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

– oplage tot 20.000 eenheden: 10%

– oplage van 20.000 en meer: 5%

Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan op grond van de tolerantienormen vermeld in de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij BastionX ter inzage. BastionX zal de Klant op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

 

Artikel 16: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven

1. Een Overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, als niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan alleen door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar als het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden als het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.

2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt. 

3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabricaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.

4. Een Overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan alleen door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.

5. Van het bepaalde in dit artikel kan alleen bij schriftelijke Overeenkomst worden afgeweken.

 

Artikel 17: Auteursrechten etc.

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Klant. 

2. De Klant garandeert BastionX, dat door de nakoming van de Overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de Klant ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, Informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden op grond van de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De Klant vrijwaart BastionX zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden op grond van deze wet of regelgeving geldend kunnen maken.

3. 3. Als ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 2 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is BastionX bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat BastionX door de nakoming van de Overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal BastionX de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

4. 4.BastionX is te allen tijde gerechtigd om haar ontwerpen te signeren en/of haar naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Klant niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van BastionX openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als BastionX dit nodig acht, zal de Klant het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van BastionX. 

5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft BastionX steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de Overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, Informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

6. De door BastionX volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, Informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen mogen, ook als of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor BastionX bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

7. De Klant verkrijgt na levering door BastionX het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door BastionX in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Dit recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

8. Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft BastionX de vrijheid om het ontwerp/en of het concept gemaakt voor de Klant, te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 18: Eigendom productiemiddelen etc.

1. Alle door BastionX vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, Informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en nacromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-) preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van BastionX, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. 

2. BastionX is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de Klant af te geven.

3. BastionX is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de Klant te bewaren. Als BastionX en de Klant overeenkomen dat deze zaken door BastionX zullen worden bewaard, gebeurt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat BastionX instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

 

Artikel 19: Eigendom van de Klant

1. BastionX zal de door de Klant in het kader van de nakoming van de Overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de Klant tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. de Klant dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

3. De Klant is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan BastionX van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De Klant dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door BastionX worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de Klant BastionX op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

 

Artikel 20: Door de Klant aangeleverde materialen en producten

1. Als de Klant met BastionX is overeengekomen, dat de Klant materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De Klant zal hiertoe instructies van BastionX vragen. 

2. BastionX is niet verplicht de van de Klant ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken. De Klant zal instaan voor de kwaliteit van het aan te leveren materiaal c.q. de aan te leveren producten. De bevestiging van de ontvangst van materiaal of producten door BastionX houdt geen erkenning in van de kwaliteit van dergelijk materiaal of dergelijke producten. Als de kwaliteit onvoldoende is, zal BastionX de Klant hierover informeren, waarna de Klant zal zorgen voor voldoende kwaliteit van het materiaal c.q. de producten. Eventuele vertraging in de levering als gevolg van het leveren van materiaal en/of producten van onvoldoende kwaliteit, komt geheel voor rekening en risico van de Klant.

3. BastionX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de Overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor BastionX onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden die voortvloeien uit de aard van de door de Klant aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan BastionX getoonde monster en de later door de Klant voor de oplage aangeleverde materialen of producten.

4. BastionX staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid als de Klant niet uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

 

Artikel 21: Overmacht

1. Tekortkomingen van BastionX in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch op grond van de wet, de Overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voorhaar rekening komen (“Overmacht”). Gevallen van Overmacht geven de Klant geen recht op schadevergoeding.

2. Onder Overmacht wordt in ieder geval begrepen oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden.

 

Artikel 22: Geheimhouding en persoonsgegevens

1.  BastionX zal alle informatie van of over de Klant waarvan wordt aangegeven dat dit geheim moet blijven of waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat dit geheim moet blijven, vertrouwelijk behandelen en slechts met toestemming van De Klant ter kennis van derden brengen. BastionX spant zich om te voorkomen dat derden zonder toestemming van de Klant van deze informatie kennis kunnen nemen.

2.  De Klant zal alle informatie betreffende de bedrijfsvoering van BastionX geheim houden.

3.  In verband met de uitvoering van de Overeenkomst heeft BastionX het recht om persoonsgegevens van de Klant te gebruiken. Het gaat hierbij onder andere maar niet uitsluitend om namen, telefoonnummers en e-mailadressen.

4.  BastionX heeft het recht persoonsgegevens van de Klant te delen met door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Het is deze derden verboden deze persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken.

5.  BastionX heeft verder het recht om persoonsgegevens aan derden openbaar te maken in verband met de verkoop, overdracht of levering van (een deel van) de onderneming van BastionX of in het kader van een audit. BastionX zorgt er voor dat de derde partij vertrouwelijkheid zal bewaren met betrekking tot de persoonsgegevens en dat deze partij voldoet aan de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen en aanwijzingen van BastionX. 

 

Artikel 23: Aansprakelijkheid

1. BastionX is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, documentatie, materiaal of producten door de Klant. Als als gevolg van de onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, documentatie, materiaal of producten door de Klant BastionX geen uitvoering kan geven aan de Overeenkomst, worden de daaraan verbonden kosten en door BastionX geleden schade verhaald op de Klant. Hieronder vallen in ieder geval maar niet uitsluitend de plaatsingskosten ingeval van een advertentie of ander artikel.

2. BastionX is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst en/of het ontwerp als de Klant, overeenkomstig het bepaalde in artikel12 een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. BastionX is ook niet aansprakelijk voor het gebruik van door BastionX van fotomateriaal dat haar is aangeleverd door de Klant en waarvan de auteursrechten aan derden behoren. 

3. BastionX is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de Klant de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft laten nemen, heeft laten bewerken of verwerken of aan derden heeft laten leveren.

4. BastionX is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de Klant ontvangen en door BastionX te bewerken of te verwerken materiaal of producten, als de Klant BastionX niet uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

5. BastionX is voorts niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen omzetderving en verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de Klant.

6. Als BastionX aansprakelijk is jegens de Klant, is de aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een Overeenkomst, altijd beperkt tot directe schade en bedraagt maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van die Overeenkomst is overeengekomen.

7. Als BastionX voor enige schade, waarvoor zij op grond van de Overeenkomst met de Klant c.q. deze Leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Klant haar terzake volledig vrijwaren en BastionX alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

 

Artikel 24: Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen BastionX en De Klant is Nederlandse recht van toepassing.

2. De Klant en BastionX zullen hun geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen.

3. Als de Klant en BastionX een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen, dan zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij worden beslecht door de rechter in het arrondissement Rotterdam.

 

Artikel 25: Overige bepalingen

1. Als sprake is van tegenstrijdigheid tussen deze Leveringsvoorwaarden en de Overeenkomst, dan geldt op dat punt het bepaalde in de Overeenkomst.

2. Als om welke reden dan ook op een bepaling in deze Leveringsvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan. 

3. Als BastionX niet steeds een stipte naleving van deze Leveringsvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zouden zijn, of dat BastionX in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden te verlangen.